در این صفحه میتوانید ویدیوی کامل مربوط به نشست ها و کارگاه های برگزار شده را دانلود نمایید.

تمامی لینک های زیر بصورت دانلود تورنت میباشند. همچنین درصورتی که به شبکه داخل دانشگاه متصل باشید مانند Office یا Student میتوانید بدون مصرف اینترنت دانلود نمایید.